Sinds gisteren gelden nieuwe Corona-maatregelen. Sporten is alleen mogelijk wanneer je 1,5 meter afstand kunt houden. Het is hierdoor niet langer mogelijk om te dubbelen (zie bericht Badminton Nederland).

Maximaal 2 personen per baan

Vanaf nu geldt daarom een maximaal aantal personen per baan van twee. Op speelavonden kun je dus nog wel met z’n tweeën singelen, overspelen of trainen. Andere creatieve badmintonactiviteiten zijn uiteraard ook toegestaan, mits je die met z’n tweeën aan weerszijden van het net kunt doen.

Vooraf inschrijven

Om te voorkomen dat er te veel mensen aanwezig zijn (maximaal 30) of alle banen bezet zijn en het naast de banen te druk wordt, moet je je vooraf inschrijven voor een speelavond. Je kunt je inschrijven voor tijdsloten van een uur. Is hierna nog ruimte vrij, dan kun je in overleg met een bestuurslid langer blijven.

Voor volgende week kun je je hier alvast inschrijven:

Jeugdtraining

Voor de jeugdtrainingen gelden de bovenstaande beperkingen niet. Wel willen we benadrukken dat publiek niet langer toegestaan is. We verzoeken ouders om niet meer op de tribune plaats te nemen, tenzij hun kind niet zonder begeleiding of toezicht kan of wil sporten.

Training op donderdag

De trainingen van Jacky worden uitgesteld totdat het weer mogelijk is om met meer dan 2 personen op de baan te staan. Hij vervolgt dan het trainingsprogramma. Je krijgt dus het gebruikelijke aantal trainingen. De donderdag is tijdelijk een reguliere speelavond waarvoor je je vooraf moet inschrijven. Voor vanavond hoeft dat nog niet. 

Competitie

Omdat dubbelen voorlopig niet meer kan en omdat er een verbod geldt op het spelen van wedstrijden, is de competitie voor de komende vier weken stilgelegd.

Overige maatregelen

Naast de bovenstaande regels gelden de algemene regels uiteraard nog steeds, namelijk:  

 • Meld je vooraf bij het aanwezige bestuurslid voor registratie;
 • Blijf thuis wanneer je verkoudheidsklachten of andere corona-symptomen hebt;
 • Houd wanneer je niet speelt 1,5 meter afstand van elkaar;
 • Was vooraf en na het spelen thuis je handen;
 • Kleed je thuis alvast zoveel mogelijk om (de kleedkamers zijn dicht);
 • Douche thuis (de douches kun je niet gebruiken, het toilet wel);
 • Desinfecteer bij binnenkomst je handen met het desinfectiemiddel in de zaal;
 • Geef elkaar geen hand;
 • Gebruik alleen je eigen racket en andere spullen;
 • Nies en hoest in de binnenkant van je elleboog;
 • Neem je eigen drinken mee (gebruik geen water uit de kranen in de sporthal);
 • Geen spreekkoren 😉;
 • Deelname is op eigen verantwoordelijkheid en eventuele boetes zijn voor eigen rekening.

In lijn met het dringende advies van Maastricht Sport en de mondkapjesplicht die er hoogstwaarschijnlijk komt, verzoeken we iedereen ouder dan 12 jaar zoveel mogelijk een mondkapje te dragen, wanneer zij niet badmintonnen.

Contributie

Door de nieuwe maatregelen kunnen we onze sport nog maar zeer beperkt uitvoeren. Voor veel leden zal dat een flinke teleurstelling zijn. Op dit moment weten we nog niet of de gemeente ons aan het contract houdt voor de zaalhuur. We kunnen daarom nog geen beslissing nemen over het al dan niet (deels) innen van de contributie. Wanneer hierover meer duidelijkheid is, komen we hierop terug.


Corona-update 15 October: a maximum of 2 people per court

New Corona measures have been in place since yesterday. Sports are only allowed when you can keep 1.5 meters distance of each other. As a result, it is no longer possible to play doubles (see badminton Netherlands).

2 people per court

From now on, only two people are allowed on a badminton court. You can still play singles,  hit a shuttle to each other or train together. Other creative badminton activities are also allowed, provided you can do them in pairs on either side of the net.

Pre-register

To avoid too many people (up to 30) or that all the courts are full and it gets too busy, you need to register in advance if you want to play. You can register for one-hour time slots. If there is still a court available, you can stay longer in consultation with a board member.

For next week you can register here:

Youth training

The above restrictions do not apply to youth training. However, we would like to stress that it is no longer allowed to sit on the gallery. If your child cannot or will not play without you being present, we will make an exception.

Training on Thursday

Jacky’s training sessions are postponed until it is possible again to play on a court with more than 2 people. He will then continue the training program. So you will get the usual number of training sessions. As of now, the Thursday is a regular game night for which you have to register in advance. For this evening, this is not necessary.

Competition

Because doubles are no longer possible for the time being and because there is a ban on playing competitive matches, the competition has been shut down for the next four weeks.

Other measures

In addition to the above rules, the general rules still apply, namely:

 • Have a board member register you, on entering the sports hall;
 • Stay at home if you have cold symptoms or other corona symptoms;
 • When you are not playing, keep 1.5 meters away from each other;
 • Wash your hands beforehand and after playing;
 • Dress as much as possible at home (the changing rooms are closed);
 • Shower at home (you can’t use the showers, you can use the toilet);
 • Upon entering, disinfect your hands with the disinfectant in the hall;
 • Do not shake hands;
 • Use only your own racket and other stuff;
 • Sneeze and cough in the inside of your elbow;
 • Bring your own drinks (do not use water from the taps in the sports hall);
 • No cheering 😉;
 • Participation is on your own responsibility and any fines are at your own expense.

In line with Maastricht Sport’s urgent advice and mouth protection made mandatory in the future, we ask everyone over the age of 12 to wear a mask as much as possible if they are do not playing badminton.

Contribution The new measures will limit the way in which we can enjoy our sport considerably. For many members, that will be a great disappointment. At this moment we do not know whether the municipality will charge us for the full amount of rent. We are therefore not yet able to make a decision whether or not to (fully) collect the monthly contribution. When there is more clarity on this, we will let you know.